8:35 pm - Thursday January 18, 2018

Sứ mạng

SỨ MẠNG CỦA HỘI DÒNG

Nhờ Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách, Hội Dòng đã lãnh nhận sứ mạng riêng biệt qua trung gian hai Vị Sáng Lập:

  • Giáo dục giới trẻ về văn hóa và đức tin, đặc biệt lưu tâm đến thanh thiếu nữ.
  • Thực thi những công việc bác ái xã hội phù hợp với chương trình mục vụ của Giáo Hội địa phương trong tình yêu thương mọi người.

Chị em thực hiện các công việc ấy với ý hướng tông đồ truyền giáo, và với tư cách những người con thật của Đức Mẹ Vô Nhiễm: Yêu chuộng đặc biệt Đức Khiết Tịnh và làm lan tỏa đức trong sạch trong môi trường sống.

1 2